Rentijer - Iznajmi predmete kada su ti potrebni ili postavi svoj oglas!


Uslovi korišćenja
1. Definicije

Oglašivač je lice koje objavljuje komercijalnu poruku – oglas, na veb stranici Rentijer, koji se odnosi na davanje vlastitih predmeta u zakup za nekomercijalnu upotrebu, čime na internet stranici www.rentijer.com objavljuje otvorenu ponudu za zaključivanje neformalnog ili formalnog ugovora o zakupu između njega i zainteresovanog lica. U daljem tekstu i: zakupodavac, vlasnik predmeta.
Zainteresovano lice je lice koje rezervisanjem predmeta prihvata ponudu oglašivača nakon čega ga Rentijer dovodi u vezu sa svojim nalogodavcem. U daljem tekstu i: zakupac, korisnik predmeta.
Obe ugovorne strane se u daljem tekstu zajedno označavaju kao korisnici usluga, a to je svaka osoba koja na bilo koji način, kako neposredno tako i posredno, koristi ili je koristila usluge sajta Rentijer.

2. Opšte napomene

Interaktivna usluga koju pruža Rentijer putem internet stranice www.rentijer.com, koja je u njegovom vlasništvu, sastoji se od oglašavanja, upravljanja sadržajem sajta, organizacijom oglasa koji se tiču iznajmljivanja odnosno unajmljivanja predmeta za ličnu i nekomercijalnu upotrebu.
Rentijer pruža usluge besplatnog, klasifikovanog objavljivanja komercijalnih poruka.
Rentijer se obavezuje da nastoji da dovede u vezu oglašivača sa licem koje bi sa njim zaključilo neformalni ili formalni ugovor o zakupu pod uslovima navedenim u oglasu, a oglašivač se obavezuje da mu isplati određenu naknadu u vidu provizije, odnosno malog procenta zakupnine.
Rentijer zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni ili ukine bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vreme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korišćenje internet stranice. Isto tako, Rentijer može prestati sa slanjem informacija ili dela informacija, može promeniti ili ukinuti bilo koji način prenosa podataka, može promeniti brzine prenosa podataka, kao i bilo koje druge karakteristike.
Rentijer, ni naši službenici, direktori, zaposleni, predstavnici, partnerske kompanije, distributeri, (distributivni) partneri, agenti ili druga lica koja učestvuju u stvaranju, sponzorisanju, promociji ili koja na drugi način čine platformu i sadržaj dostupnim, nismo materijalno odgovorni za netačnost (opisnih) podataka (uključujući cene, raspoloživost i rejting) o oglašivačima prikazanih na platformi; za proizvode ponuđene od strane oglašivača; za bilo kakve (direktne, indirektne, posledične ili kaznene) štete, gubitke, ili troškove koje ste pretrpeli ili platili u skladu sa, usled ili u vezi sa korišćenjem, nemogućnošću korišćenja ili kašnjenjem platforme; za bilo kakvu (ličnu) povredu, smrt, oštećenje imovine ili druge (direktne, indirektne, posebne, posledične ili kaznene) štete, gubitke ili troškove koje ste pretrpeli ili platili, bilo usled (zakonskih) akata, grešaka, kršenja, (grubog) nehata, hotimičnih prekršaja, skrivanja informacija, nečinjenja, lažnog predstavljanja, krivičnog dela ili prekršaja koji se (delimično ili u celosti) mogu pripisati oglašivaču čiji su predmeti (direktno ili indirektno) dostupni ili se nude na platformi, uključujući i bilo kakvo (delimično) otkazivanje, prebukiranje, štrajk, višu silu ili bilo koji drugi događaj van naše kontrole.
Rentijer se odriče odgovornosti za bilo kakav vid štete (materijalne i nematerijalne) nanete trećim licima usled rukovanja predmetima koji se iznajmljuju na rentijer.com.
Rentijer se ni u kom smislu ne može naći u ulozi oglašivača.

3. Odnos oglašivač-zainteresovano lice

Oglašivač je dužan da dostavi predmet zainteresovanom licu na korišćenje u roku i pod uslovima koji su navedeni u oglasu i neformalnom ili formalnom ugovoru o zakupu.
Zainteresovano lice koje uzima predmet u najam dužno je da isplati celokupan iznos zakupnine oglašivaču za iznajmljeni predmet.
Rentijer nije dužan da učestvuje u izvršenju obaveza između oglašivača i zainteresovanog lica, ni u vidu isplate zakupnine, ni u vidu predaje predmeta zakupa. Odgovornost je na korisnicima usluga.
Rentijer ne snosi niti priznaje bilo kakvu odgovornost za bilo koju komunikaciju između korisnika na ili putem svoje platforme. Nikakva prava ne proizilaze iz zahteva ili komunikacije sa korisnicima niti iz (bilo kojeg oblika) potvrde prijema bilo kakve komunikacije ili zahteva. Rentijer ne može garantovati da će korisnici (na vreme) primiti/pročitati, ispuniti, izvršiti ili prihvatiti bilo koji zahtev ili komunikaciju.

4. Pristup uslugama Rentijer

Kako bi posetilac postao korisnik usluga Rentijer neophodno je da unese tačne podatke (ime, prezime i adresu e-pošte).
Kako bi vaša rezervacija predmeta bila kompletirana i osigurana, morate da koristite svoju tačnu adresu e-pošte. Ne priznajemo i ne snosimo bilo kakvu odgovornost (i nismo u obavezi da proverimo) bilo kakve pogrešne ili netačno napisane adrese e-pošte i pogrešne ili netačno napisane brojeve (mobilnih) telefona ili drugih kontakt podataka.
Registrovani i ulogovani korisnik usluga može postavljati komercijalne poruke i/ili koristiti sistem elektronskih poruka za kontakt sa drugim korisnicima usluga.
Korisnik usluga može imati samo jedan registrovani nalog, koji se otvara besplatno.
Registrovani korisnik usluga koji je postavio komercijalnu poruku - oglas, ima sva prava i obaveze proistekle iz Zakona o oglašavanju Republike Srbije.
Registrovani korisnik usluga prihvata mogućnost kontakta putem e-pošte ili na broj telefona: u cilju realizacije ponude iz oglasa, kao i kontakta u vezi sa pomoći ili bilo kojim promotivnim sadržajem od strane Rentijer-a.

5. Napomene za oglašivača

Ukoliko se prilikom korišćenja usluge Rentijer nalazite u ulozi korisnika koji je postavio oglas potrebno je da znate sledeće:
Oglašivač prihvata da će sadržaj njegove komercijalne poruke - oglasa - predati tekst sa slikama i njegove kontakt informacije, biti objavljeni na Internet stranicama Rentijer, kao i po mogućstvu na društvenim mrežama Rentijer, te da će kao takav biti javno dostupan svima na Internetu.
Oglašivač se izričito obavezuje da neće na internet stranicama Rentijer-a postavljati, objavljivati, ili na bilo koji drugi način činiti dostupnim bilo kakav materijal koji podleže autorskom pravu, pečatu, ili drugim pravima, bez izričitog odobrenja nosioca tih prava, pa je kao takav isključivo odgovoran za eventualnu štetu nastalu kršenjem ove svoje obaveze. Do saznanja da li je neki od materijala na internet stranici zaštićen nekim od prava, oglašivač mora doći samostalno, pa stoga Rentijer nije u obavezi da takve informacije iznosi ili objavljuje.
Oglašivač je isključivo odgovoran i preuzima svu odgovornost vezanu za konkretan predmet koji daje u zakup, uključujući sve garancije i izjave koje daje putem oglašavanja i zaključivanja neformalnog ili formalnog ugovora o zakupu sa korisnikom.
Rentijer se odriče bilo kakve odgovornosti u slučaju oštećenja, uništenja, krađe ili bilo kog drugog vida oštećenja ili povrede prava svojine nad predmetom koji se iznajmljuje putem platforme Rentijer. Celokupnu odgovornost za iznajmljeni predmet snosi sam oglašivač.

5.1. Zabranjeno oglašavanje

Korisnici usluga moraju poštovati sledeće zabrane:

6. Napomene za korisnika predmeta (zainteresovano lice)

Zainteresovano lice rezervisanjem predmeta prihvata i slaže se sa uslovima i odredbama navedenim u oglasu koji se mogu odnositi na davanje predmeta u zakup, uključujući sve informacije vezane za konkretni predmet koje je oglašivač postavio na našoj platformi.
Žalbe ili pritužbe zainteresovanog lica vezane za zakup predmeta rešavaće se sa oglašivačem lično. Rentijer nije odgovoran i ne snosi nikakvu odgovornost u vezi sa takvim pritužbama, zahtevima i odgovornošću za predmet.
Svako lice koje uzme predmet u najam dužno je da isti vrati vlasniku predmeta u stanju u kakvom ga je preuzeo, kao i u vremenskom roku koji je prethodno dogovoren između njega i vlasnika predmeta.

7. Saveti za bezbedan izbor oglašivača/korisnika predmeta8. Savesno postavljanje fotografija

Dodavanjem fotografija/slika na naš sistem (npr. kao dodatak recenziji) potvrđujete, garantujete i saglasni ste da posedujete autorska prava na fotografije/slike i da se slažete da kompanija Rentijer može koristiti dodate fotografije/slike na svom veb sajtu i aplikaciji, nalozima za društvene mreže i na (onlajn/oflajn) promotivnim materijalima i publikacijama kako kompanija Rentijer smatra primerenim. Vi dajete Rentijer-u neekskluzivno, globalno, nepovratno, bezuslovno, neograničeno pravo i dozvolu da koristi, reprodukuje, prikazuje, distribuira, sublicencira, komunicira ili čini dostupnim fotografije/slike kako Rentijer nađe za primereno.
Rentijer ne poseduje i ne preporučuje fotografije/slike koje su dodate. Verodostojnost, tačnost i pravo na korišćenje ovih fotografija poseduje osoba koja ih je dodala i nisu odgovornost kompanije Rentijer.
Rentijer se odriče bilo kakve odgovornosti i obaveza u vezi sa fotografijama koje su dodate.

9. Odgovornost korisnika prema nama

Svaki korisnik je u obavezi da poštuje i koristi platformu u skladu sa ovim uslovima korišćenja.
Rentijer zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodnog obaveštenja, ukoliko to smatra potrebnim, da ukine ili izmeni bilo koji od ovde navedenih Uslova korišćenja internet stranice i / ili Izjavu o poverljivosti podataka kao i prateće dokumente.
Uslovi korišćenja odnose se na korišćenje internet stranice www.rentijer.com od strane registrovanih korisnika i to u smislu svih usluga koje su dostupne onlajn, putem bilo kog mobilnog uređaja, e-pošte ili telefona. Svakim daljim pristupom, pretraživanjem i korišćenjem našeg veb sajta ili naše aplikacije putem bilo koje platforme i/ili vršenjem rezervacije, potvrđujete i slažete se da ste pročitali, razumeli i složili se sa Uslovima korišćenja, Izjavom o poverljivosti i pratećim objavljenim dokumentima i da pristajete na korišćenje platforme u skladu sa ovde navedenim uslovima. Ukoliko se sa istima ne slažete i ne prihvatate ih, molimo Vas da ne koristite ovu internet stranicu.
U slučaju da dođe do promene Uslova korišćenja i/ili Izjave o poverljivosti podataka i/ili pratećih dokumenata, a korisnik nastavi da koristi našu internet stranicu, smatra se da prihvata Uslove korišćenja i Izjavu o poverljivosti podataka i prateće dokumente u izmenjenom obliku. Svaka eventualna izmena ili brisanje uslova korišćenja važeća je za treća lica odmah po objavi na internet stranici Rentijer.
Obaveza i dužnost korisnika je da koristi internet stranicu Rentijer isključivo u skladu sa propisima Republike Srbije, kao i sa opštim moralnim i etičkim načelima.
Izjava o poverljivosti podataka
Rentijer poklanja ogromnu pažnju zaštiti vaše privatnosti. Ukazali ste nam poverenje korišćenjem usluga kompanije Rentijer i mi to zaista cenimo. Vaša privatnost nam jeste važna. To znači da smo posvećeni zaštiti i bezbednosti bilo kojih ličnih podataka koje nam poverite i da postupamo u vašem interesu.
Moguće je da ćemo menjati Izjavu o poverljivosti s vremena na vreme. Ako u Izjavu o poverljivosti unesemo izmene koje će se odraziti na vas (npr. ukoliko nameravamo da obrađujemo vaše lične podatke u druge svrhe koje nisu prethodno navedene u ovoj Izjavi), obavestićemo vas o tim promenama pre početka novih aktivnosti. Ukoliko niste saglasni sa Izjavom, savetujemo vam da prestanete da koristite naše usluge. 
Prikupljanje i obrada od strane kompanije Rentijer se ogledaju u sledećem:
Zaštita autorskih prava u odnosu na internet stranicu
Kompanija Rentijer zadržava ekskluzivno vlasništvo nad svim pravima i interesom u odnosu na izgled i stil (kao i infrastrukturu) platforme putem koje nudi svoje usluge (uključujući recenzije gostiju i prevedeni sadržaj).
U skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima Republike Srbije, a ukoliko nije drugačije naznačeno, zabranjena je bilo kakva distribucija, ručno ili softversko neovlašćeno kopiranje i skrepovanje sadržaja ili delova sadržaja ovog sajta, kao i našeg brenda, prenos, povezivanje ili na bilo koji način menjanje ove internet stranice bez pismenog odobrenja kompanije Rentijer. Svako kršenje spomenute zabrane može imati za posledicu povredu autorskih prava, prava pečata, ili nekog drugog prava pa stoga može da proizvede neželjene efekte kao što su pokretanja više vrsta sudskih postupaka, a posebno može dovesti do krivičnog gonjenja.
Korisnik ne sme menjati, objavljivati, prenositi, učestvovati u prenosu ili prodaji ili na bilo koji drugi način iskorišćavati bilo koji sadržaj sa internet stranice www.rentijer.com, u celosti ili delimično. Takođe nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prenos, izdavanje ili komercijalno iskorišćavanje preuzetog materijala.
Pod sadržajem se podrazumevaju tekstualni sadržaji stranica, komercijalne poruke - oglasi, korisniški podaci, zanimljivosti, fotografije, logotipi, grafička rešenja i svi ostali sadržaji koji se po Zakonu o autorskom i srodnim pravima smatraju autorskim delom.
Korisnik može sa internet stranice www.rentijer.com preuzimati, popunjavati i čuvati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite i lične upotrebe.
Korisnici usluga imaju puno pravo da distribuiraju isključivo vlastiti sadržaj koji je na internet stranici www.rentijer.com putem linka ili „screenshot“ slika na društvenim mrežama i to samo u svrhe promocije.